Personale / Politikker

Skræddersyede totalløsninger til den enkelte kunde

For personalet

Kære personale

Skulle du have eventuelle spørgsmål til din ansættelse, er det altid en god idé at læse vores personalehåndbog, som du også fik udleveret ved ansættelsen. Finder du ikke hvad du søger, er du naturligvis velkommen til at kontake din Housekeeping manager eller kontoret.

Dear Staff

In case of any unanswered questions regarding your employment please read the staff manual which were also given to you at the beginning of your employment. Should you not find what you are searching for, please contact the office or your supervisor.

Seksuel chikane politik

Som virksomhed har vi et ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø og alle medarbejdere skal være opmærksomme på og overholde vores politik om krænkende handlinger, herunder mobning og uønsket seksuel opmærksomhed.

En krænkende handling er, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer i virksomheden for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende. En krænkende handling adskiller sig fra mobning ved, at der ikke er den samme form for systematik, ligesom varighed heller ikke er et selvstændigt parameter.

Mobning er, når én bestemt person udsættes for krænkende handlinger over længere tid eller gentagne gange på grov vis. Det er karakteristisk for mobning, at de udsatte personer ikke kan forsvare sig effektivt mod de krænkende handlinger.

Uønsket seksuel opmærksomhed er enhver uønsket seksuel tilnærmelse eller adfærd, der krænker, ydmyger eller skræmmer en kollega eller den almindelige værdighed på arbejdspladsen. Det kan fx være uvelkommen berøring, kys, sjofle vittigheder og opfordringer til seksuelt samkvem.

Hverken krænkende handlinger, mobning eller uønsket seksuel opmærksomhed tolereres i vores virksomhed, og skulle nogen medarbejder udøve en eller flere af ovennævnte handlinger, vil det få ansættelsesretlige konsekvenser for den, der har begået chikanen.

Det kan også få ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis man ved besked om at en kollega er udsat for krænkende handlinger, mobning eller uønsket seksuel opmærksomhed og undlader at fortælle det til en leder.

For at forebygge krænkende handlinger, mobning og uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen bør alle medarbejdere iagttage følgende retningslinjer:

  • Udvis respekt for dine kolleger og husk, at folk har forskellige grænser.
  • Acceptér altid, hvis en kollega siger fra.
  • Sig fra med det samme, hvis du oplever mobning, krænkende handlinger eller uønsket seksuel opmærksomhed / tilnærmelser.
  • Gå straks til en leder, hvis du oplever mobning, krænkende handlinger eller uønsket seksuel opmærksomhed/ tilnærmelser. Også hvis du oplever at det går ud over en kollega

Sexual harassment policy

As a company, we have a responsibility to create a good working environment and all employees must be aware of and comply with our policy on abusive actions, including bullying and unwanted sexual attention.

An abusive act is when one or more people rudely or repeatedly expose other people in the company to behavior that these people perceive as degrading. An abusive act differs from bullying in that there is not the same kind of systematicity, just as duration is not an independent parameter either.

Bullying is when one particular person is subjected to abusive actions for a long period of time or repeatedly in a crude manner. It is characteristic, that the exposed persons cannot defend themselves effectively against the abusive actions.

Unwanted sexual attention is any unwanted sexual approach or behavior that offends, humiliates or intimidates a colleague or the general dignity of the workplace. It can, for example, be unwelcome touching, kissing, lewd jokes and suggestions of sexual intercourse.

Neither abusive actions, bullying nor unwanted sexual attention is tolerated in our company, and should any employee engage in one or more of the above actions, it will have employment consequences for the person who committed the harassment.

It can also result in employment consequences, if one knows that a colleague is experiencing abusive actions, bullying or unwanted sexual attention and do not report it to a manager.

To prevent oabusive acts, bullying and unwanted sexual attention in the workplace, all employees should observe the following guidelines:

  • Show respect to your colleagues and remember that people have different boundaries.
  • Always accept if a colleague says no.
  • Speak up immediately if you experience bullying, abusive actions or unwanted sexual approaches.
  • Go to a manager immediately if you experience bullying, abusive acts or unwanted sexual approaches. Also, if you find that it affects a colleague.

Whistleblower

Loven er tænkt som en mulighed for, at en medarbejder anonymt kan anmelde ulovlige handlinger i en virksomhed uden risiko for konsekvenser for ansættelsen.

Det er kun for meget alvorlige handlinger udført af virksomheden, eller en ansat i virksomheden i forhold til jobbet (ikke private forhold).

Emnerne er for eksempel:
Seksuel krænkelse
Chikane på grund af race, køn, hudfarve, sprog, religion osv.
Bestikkelse
Dokumentfalsk
Kriminelle forseelser
Hvidvaskning
Terrorisme

 Bare husk, at emner som løn, kontrakter, lønudbetaling osv. ikke er noget, der skal indberettes herigennem.

 Hvis noget skal anmeldes, skal man gå til linket fra personalehåndbogen, som du modtager fra din manager.

Whistleblower

The law is meant as a possibility for an employee to report illegal actions in a company anonymously, without the risk of experiencing any consequences for the employment.

It is only for very serious acts performed by the company, or someone employed in the company in relation to the job (not private matters).

The subjects are for instance such as:

Sexual harassment
Harassment due to race, sex, color, language, religion etc.
Bribery
Document forgery
Criminal offences
Money laundering
Terrorism

 Just remember, that subjects as salary, contracts, payments etc. is not something that should be reported through this.

If something needs to be reported, one must go to the link from the staff manual which you receive from your manager.

Menu